Regulamin

Regulamin
Serwisu Internetowego silosowe.pl - Profesjonalne Systemy Silosowe

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Usługi elektroniczne
 4. Warunki zawierania umów sprzedaży
 5. Sposoby i terminy płatności za produkt
 6. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu
 7. Reklamacja produktu
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 11. Postanowienia końcowe

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.
Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (GEO POLSKA sp. z o.o., ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 Postanowienia ogólne

 1. 1.1 Serwis internetowy, działający pod nazwą "silosowe.pl - profesjonalne systemy silosowe", znajdujący się pod adresem https://silosowe.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet i jest prowadzony przez firmę GEO POLSKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125060, z kapitałem zakładowym 321.000,00zł opłaconym w całości, NIP 6462552984, REGON 277631752.

Dane kontaktowe:

GEO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Drzymały 135a
41-407 Imielin

Adresy poczty elektronicznej: info@geo-polska.pl

Numer telefonu: +48 606-385-833,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient).

 1. 1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie, a także dokonywania za pośrednictwem Sklepu rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
 2. 1.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem §10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 3. 1.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§2 Definicje

 1. 2.1 Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. 2.2 Adres reklamacyjny:

  GEO POLSKA SP. Z O.O.
  ul. Drzymały 135a
  41-407 Imielin

 3. 2.3 Cennik dostaw - zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. 2.4 Dane kontaktowe:

  GEO POLSKA SP. Z O.O.
  ul. Drzymały 135a
  41-407 Imielin
  e-mail: agro@geo-polska.pl
  telefon: +48 606-385-833

 5. 2.5 Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
 6. 2.6 Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. 2.7 Dzień roboczy - jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. 2.8 Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 9. 2.9 Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. 2.10 Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 11. 2.11 Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą czyli dokonać zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. 2.12 Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 13. 2.13 Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 14. 2.14 Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. 2.15 Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 16. 2.16 Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 17. 2.17 Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 18. 2.18 Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 19. 2.19 Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 20. 2.20 Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 21. 2.21 Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://
 22. 2.22 Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 23. 2.23 Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 24. 2.24 Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 25. 2.25 Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
 26. 2.26 Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 27. 2.27 Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
 28. 2.28 Rzecz - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 29. 2.29 Sklep - prowadzony przez spółkę GEO POLSKA sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem https://silosowe.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 30. 2.30 Sprzedający / Usługodawca:

  GEO POLSKA sp. z o.o.
  ul. Drzymały 135a
  41-407 Imielin
  e-mail: agro@geo-polska.pl
  telefon: +48 606-385-833
  NIP: 6462552984
  REGON: 277631752

 31. 2.31 System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 32. 2.32 Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 33. 2.33 Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 34. 2.34 Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 35. 2.35 Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 36. 2.36 Usługobiorca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 37. 2.37 Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 38. 2.38 Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 39. 2.39 Wada fizyczna
  • niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 40. 2.40 Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 41. 2.41 Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pomocą Formularza Zamówienia określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3 Usługi elektroniczne

 1. 3.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  1. 3.1.1 Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   1. 3.1.1.1 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agro@geo-polska.pl lub też pisemnie na adres: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
  2. 3.1.2 Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
   1. 3.1.2.1 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  3. 3.1.3 Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w popupie lub zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Zapisanie się na Newsletter następuje także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
   1. 3.1.3.1 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@silosowe.pl lub też pisemnie na adres: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
 2. 3.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • posiadanie przeglądarki internetowej:
   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. 3.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. 3.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. 3.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w §7Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
  2. 3.4.2 osobiście pod adresem: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
  3. 3.4.3 pisemnie na adres: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
  4. 3.4.4 telefonicznie pod numerem telefonu: +48 606-385-833
  5. 3.4.5 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@geo-polska.pl
  6. 3.4.6 w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”
  7. 3.4.7 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
   • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   • żądania Usługobiorcy;
   • oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  8. 3.4.8 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§4 Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. 4.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z §3 pkt. 1.2Regulaminu.
 2. 4.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. 4.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
  1. 4.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §3 pkt. 1.2Regulaminu.
  2. 4.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. 4.3.3 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie, częściowo lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 4. 4.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. 4.4.1 udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  2. 4.4.2 przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §4 pkt. 3.2. Regulaminu.
  3. 4.4.3 Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§5 Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. 5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. 5.1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. 5.1.2 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. 5.1.3 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” 
   1. 5.1.3.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu płatności online
   2. 5.1.3.2 Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   3. {5.1.3.3 PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444}
 2. 5.2 Termin płatności:
  1. 5.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. 5.2.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

 1. 6.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 6.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. 6.3 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. 6.3.1 Paczka kurierska, paczka kurierska pobraniowa.
  2. 6.3.2 Odbiór osobisty.
 4. 6.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. 6.4.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. 6.4.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§7 Reklamacja produktu

 1. 7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. 7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
 3. 7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. 7.3.1 osobiście pod adresem: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
  2. 7.3.2 pisemnie na adres: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
  3. 7.3.3 telefonicznie pod numerem telefonu: +48 606-385-833
  4. 7.3.4 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@geo-polska.pl;
  5. 7.3.5 w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.
 4. 7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. 7.4.1 informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. 7.4.2 żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  3. 7.4.3 oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. 7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. 7.6 W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. 7.7 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w §7pkt. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §7pkt. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu Cywilnego.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. 8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. 8.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. 8.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. 8.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. 8.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. 9.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §9pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. 9.1.1 osobiście pod adresem: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
  2. 9.1.2 pisemnie na adres: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
  3. 9.1.3 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@silosowe.pl
 2. 9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. 9.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. 9.3.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
   • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. 9.3.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. 9.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. 9.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. 9.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Drzymały 135a, 41-407 Imielin.
 7. 9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. 9.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. 9.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. 9.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. 9.8.3 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. 9.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. 9.9.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. 9.9.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. 9.9.3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. 9.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. 9.9.5 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. 9.9.6 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. 9.9.7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. 9.9.8 w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. 9.9.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. 9.9.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. 9.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. 9.9.12 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. 9.9.13 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. 10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. 10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. 10.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. 10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. 10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. 10.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. 10.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. 10.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. 10.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§11 Polityka prywatności

 1. 11.1 Administratorem zebranych Pani/Pana danych osobowych jest Geo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie przy ul. Drzymały 135A, 41-407 Imielin, NIP 6462552984. Kontakt z Administratorem danych może być realizowany listownie na wyżej podany adres, e-mailowo: info@geo-polska.pl, telefonicznie 606 385 833 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

  11.2. Kontakt w sprawach Państwa danych osobowych może być realizowany listownie na adres: GEO POLSKA Sp. z o.o., ul. Drzymały 135A, 41-407 Imielin, a także przez: e-mail: info@geo-polska.pl telefonicznie: 606 385 833 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

  11.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Pani/Pana dane będą przez nas wykorzystywane w następujących celach:  
  • realizacja umów dotyczących: prenumeraty, newsletterów, szkoleń, etc.(art.6 RODO ust.1 lit b)
  • realizowania obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne (art. 6 ust.1. lit. c)
  • realizowania drogą pocztową marketingu dot. usług i produktów Geo Polska Sp. z o.o. i naszych kontrahentów (art.6 RODO ust.1 lit. f – gdzie w naszym uzasadnionym interesie jest możliwość realizowania marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług wszystkich podmiotów z grupy, jak również naszych kontrahentów)
  • realizowania działań marketingowych dot. usług i produktów Geo Polska Sp. z o.o. i naszych kontrahentów realizowanych przez telefon, sms, mms, email w zależności od udzielonych przez Państwa zgód (wynikających z ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawo telekomunikacyjne, a także art.6 RODO ust.1 lit. f, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest realizacja marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty podmiotów powiązanych kapitałowo z PWR i ich kontrahentów lub po zakończeniu umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. a)
  • realizowania badań jakości oferowanych usług (art. 6 RODO ust.1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest poznanie Państwa opinii na temat ofertowanych przez nas produktów i usług, jak również poziomu satysfakcji klientów
  • wykonywanie analiz statystycznych i analitycznych (art.6 RODO ust 1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest weryfikowanie naszej działalności gospodarczej)
  • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 RODO ust.1 lit.f )

  11.4. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane w zależności od podstawy prawnej będą przetwarzane
  a/ do momentu zrealizowania celu: np. umowy, obrony lub dochodzenia roszczeń
  b/ do momentu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów np. rozliczenia podatkowe
  c/ do momentu odwołania zgody

  11.5. Przekazywanie danych osobowych
  Pani/Pana dane będą przekazywane: a/ podmiotom z naszej grupy kapitałowej:
  a/ Imago Oleg Jakowyszczuk Sp. k.,
  b/ firmom, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji zawartych umów
  - operatorom pocztowym, kurierom
  - dostawcom systemów informatycznych i usług IT
  - firmom, z którymi realizujemy działania marketingowe (email, call center, sms)
  - firmom realizującym dla nasze zadania z zakresu obsługi prawnej, windykacji, księgowości, przeprowadzenia analiz biznesowych i marketingowych Ci odbiorcy posługują się Państwa danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami na podstawie wiążących nas umów. Dbamy o zapewnienie Państwu możliwie najlepszej, jakości usług.
  c/ podmiotom, mającym prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa np. organom nadzoru, sądom, administracji skarbowej, etc.
  Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

  11.6. W oparciu o dostarczone przez Państwa dane na temat prowadzonej działalności staramy się w jak najlepszy sposób dobrać zakres kierowanych do Pani/Pana informacji marketingowych.

  11.7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Ogólne Rozporządzenie 2016/679 określa, jakie prawa przysługują Państwu z uwagi na to, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, należą do nich:
  a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  d. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – (wtedy, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadnionego interes,
  g. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami w sposób opisany w pkt. 3. Kontakt w sprawach Państwa danych osobowych
  Ważne:
  a/ prawo do wycofania udzielonych zgód
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W niektórych wypadkach cofnięcie zgody może uniemożliwić realizację takich działań jak np.: przesyłanie wiadomości drogą email, czy sms.
  b/ prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  11.8. Dane osób niepełnoletnich
  Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do PWR prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy
 2. §12 Postanowienia końcowe

  12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. 12.2 Zmiana Regulaminu:
  1. 12.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. 12.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. 12.2.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. 12.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  • Kodeksu cywilnego;
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  • oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl